تست هوش جالب !!!!

از بچه های کودکستان این سوال پرسیده

شد: اتوبوس شکـــل مقابل به کدام طرف

حرکت میکند؟ به شکل به دقت نگاه کنید

درباره‌اش فکر کنید  " تنها دو جواب  وجود

دارد "چپ" یا "راست"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

هنوز نمی‌دانید که

به کدام طرف حرکــــت می‌کند؟    عیبی

ندارد تمام بچه کودکستانی ها جوابشان

این بودکه : به طرف چپ. وقتی از آن‌ها

پرسیده شد: چرا فکر می‌کنید که اتوبوس

به طرف چپ حرکت می‌کند؟

جواب همه‌شان این بود
«چون درب اتوبوس دیده نمی‌شود»
خجالت کشیدید، مگه نه؟
عیب نداره! ناراحت
نباشید

 

/ 0 نظر / 23 بازدید